Velkommen til vores hjemmeside

GRUNDEJERFORENINGEN SORSIGVEJ/SKINDERMARKSVEJ, 
Vi håber, du vil gøre brug af denne side, som vil blive løbende opdateret.
Meningen er, at du her vil kunne finde nyttig viden som grundejer og beboer, stille spørgsmål og få svar 😊
 
FORMANDENS BERETNING
Grundejerforening ”Sorsigvej 1-33. Skindermarksvej 2 -24”
Ordinær Generalforsamling 2017/for året 2016
 

Tilbageblik på 2016 og bl.a. bestyrelsens arbejde.
Der blev på sidste års generalforsamling efterlyst mere lys bl.a. på vej over mod garagerne. Der er blevet sat lamper op, og træet ud mod Nørre Alle er blevet beskåret, så gadelyset kan dække et område ind i grundejerforening.

Og når vi er ved lyset, så har det været mere mørkt end Lyst til tider. Der var en fejl i systemet, og elektrikerne havde meget meget svært ved at finde fejlen. Men det er vist ikke nødvendigt at informere jer om, at det tog lang tid. Og også for lang tid, da elektrikerne ikke altid fik fulgt lige godt op på, om det virkede. Men de fandt fejlen. Vi fik lys og det har vi så haft siden.
Vi har besluttet, for at sikre, at der bliver handlet med det samme, at der udpeges en i bestyrelsen, som tager kontakt og ansvar i forhold til lys. Det er Poul Grøn og hans nummer kommer til at stå både på hjemmesiden og facebook gruppen. Alle i grundejerforeningen har desuden bestyrelsens mobil nr. og adresser, så de kan altid tage kontakt.

Snemanden, som vi kalder ham, har været flere gange. Primært for at salte, og som det er bestyrelsen bekendt, så har det fungeret. Ellers hører vi gerne.

Bestyrelsen har afsluttet – langt om længe – revideringerne af vedtægterne og ordensreglement. Vi har også brugt lang tid på at finde ud af, hvordan de skulle tinglyses. Det viser sig så, at det skal de slet ikke.
De skal blot være tilgængelige for alle grundejerforeningens medlemmer.
Fra kommunen:
Konklusionen er, at der ikke skal ske en tinglysning, og vedtægtsændringer skal heller ikke forinden godkendes af kommunen.
Kommunen gør det, at de ved oprettelse af en grundejerforening ser vedtægterne igennem én gang for alle. Men efterfølgende rettelser blander kommunen sig ikke i.

Vi skal som bestyrelse sørge for, at der er et sæt reviderede vedtægter til rådighed for alle. Når der handles hus skal de reviderede vedtægter kunne udleveres til køberen sammen med ordensreglementet.
Desuden er det et krav, at ændringerne er ført til protokols og underskrevet af formand og dirigent fra generalforsamlingen. En god ide er nok, at der i de nye vedtægter er noteret, at de på de og de områder er blevet ændret på den og den dato.
Nye medlemmer skal selvfølgelig også have de nyeste vedtægter og ordensreglement. Vi har gemt de oprindelige. De nye er derfor således pr. dags dato at betragte som de gældende vedtægter og kan snarest efter denne generalforsamling findes på hjemmesiden. Alle medlemmer får nyeste udgave i postkassen sammen med gældende ordensreglement.

Bestyrelsen har også haft fokus på legepladsen.
Der kommer heldigvis flere børn til grundejerforeningen, og vi har i bestyrelsen besluttet at der skal bruges energi og penge på at få området gjort både sikkert og motiverende for børnene.
Sikkerheden skal være i orden og vi har kontaktet forsikringsselskabet, og folk fra kommunen. Ingen kan med sikkerhed sige, om det er en offentlig eller en privat legeplads, men hvis vi sammenholder deres svar, så må pladsen betegnes som en privat legeplads, og det er således på eget ansvar, at man færdes på legepladsen. Det gælder egne beboer og det gælder børn og voksne udefra. Man skal altså selv sørge for forsikring af børnene.
Der bliver sat nogle skilte op, som gør udefra kommende opmærksom på dette – altså de mindre børn kan ikke læse det – men vi håber, de så følges med voksne.
Vi skal hjælpe hinanden med at holde legepladsen ren – og holde uvedkommende væk?
Der bliver i øvrigt sat skilte op om at køre roligt og forsigtigt i området, da der er legende-cyklende børn.

Der skal være sikre legeredskaber. Der nedsættes derfor et legeplads udvalg, som skal være med til at igangsætte renovering og evt. opsætning af nye legeredskaber.

I haveskuret er der nu indkøbt stige. Alle i bestyrelsen har en nøgle, så kontakt et bestyrelsesmedlem, hvis du gerne vil låne hækkeklipper, trillebør eller stige. Kom gerne med forslag til indkøb.

Og apropos – det at dele og være fælles om noget.
Vi har drøftet – og kun drøftet en ide om fælles skraldespande – i stedet for at alle har 3 eller 4 skraldespande. Ideen opstod da en grundejer ikke kunne få plads til sin skraldespand, uden at den generede andre. Jesper vil komme med et kort oplæg senere, og høre forsamlingen, om der er grundlag for at arbejde videre med den ide?


Sociale aktiviteter
Have – klyt dag – hvis man kan kalde det det – blev taget af regnen. Men arbejdet blev gjort i flere etaper og uden pizza……………..men til gengæld blev
Sct. Hans blev gennemført med fin tilslutning og super stemning. Selvom vejrguderne lige til det sidste truede med at aflyse – faktisk blev det aflyst og så gennemført alligevel. Det var super hyggeligt og tak til Helle og Jesper for det initiativ.

Ingen gadefest – der var for lidt tilslutning – så vi valgte at gemme energi og penge til dette efterår, hvor grundejerforeningen har jubilæum. 40 års jubilæum.
Linda fra bestyrelsen styrer lige nu det indledende arbejde. Der kommer udspil og program, når vi kommer længere hen. Men sæt …..KRYDS d. 9.9.2017

Nyt & gammelt

 
 
 
 
                    Se alle billederne fra jubilæumsfesten her  - Galleri
 
 
 
*******************************
 
Afstemningen vedr. genbrugs-containere endte med 1 enkelt stemme for bibeholdelse af eksisterende beholdere.
Kun 4 husstande havde ikke afgivet stemme.
Bestyrelsen lader i første omgang emnet falde, men det betyder ikke, at noget er endeligt afgjort.....
 
  ###############
 
 
Vores "gamle" havemand har sagt op, så vi har fået en ny der overtager arbejdet på div. fællesarealer.
Han hedder Gert og kommer fra Jernvedlund.
 
 
Div. Kort over området, som bestyrelsen er i besiddelse af, er nu lagt på hjemmesiden  - Div. Kort
 
 
VI opfordrer endnu engang til, at man tilmelder sig nabohjælp  www.nabohjælp.dk
 
 Aktivitetskalenderen for året 2017 er nu opdateret  - Aktiviteter
 
                    
 
 
*************
 
 OBS! Til både ejere og lejere
vi beder alle om at sikre, at I har afleveret en gyldig og opdateret mailadr til vores formand   bestyrelsen
 
 
 ****BREAKING BREAKING****
 
Signe har oprettet en lukket Facebook gruppe :
'Grundejerforeningen Sorsigvej og Skindermarksvej'
Hvis du har en profil på Facebook, så meld dig ind i gruppen :-)
Det er en nem og hurtig forbindelse til dine naboer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat af sidste generalforsamling

 
 
Referat generalforsamling
Grundejerforeningen Sorsigvej 1 – 33
Skindermarksvej 2 – 24


Dato: 8. marts 2017:

Birgitte bød velkommen og så blev følgende valgt:
Ordstyrer: Britta Schurmann.
Referent: Signe Work Madsen.

Formandens beretning: Birgitte aflagde beretning. Den er vedvalgt i en fil.


Regnskab for 2016: Poul Grøn gennemgik regnskab, som var blevet omdelt til alle grundejere inden generalforsamling.
Der blev spurgt til et beløb om restance: Poul forklarede, at der er en to Grundejere der mangler at betale kontingent. Poul har kontakt. Den ene restance er opstået i forbindelse med køb/salg.


Uden yderligere kommentarer blev regnskabet for 2016 godkendt.

Fremlæggelse af budget og kontingent 2017:
Der bliver stillet spørgsmål til vedligeholdelse af kloak og om hvorvidt det er grundejerne selv eller grundejerforeningen der føre tilsyn med disse. Poul Grøn informerer om, at grundejerne selv har vedligeholdelsespligten fra fælleskloakken og ind til egen ejendom. Dette vil blive uddybet nærmere på grundejerforeningens hjemmeside.

Kontingentet fastholdes på sammen niveau som i 2016.

Budget for 2017 blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen:

1. Forslag til ordning om fælles containere:
Jesper Larsen udleverer oplæg omkring mulighederne for fremtidig fælles containere.
Der er på generalforsamlingen opbakning til, at bestyrelsen udarbejder et forslag til fælles containere til pap og glas, mens at hver enkel husstand forsat har egen affaldsspand til dagrenovation.
Der træffes ikke endelig beslutning før end alle er blevet hørt.

2. Legepladsudvalg:
Legepladsen trænger til en kærlig hånd og skal renoveres. Der bliver nedsat et legepladsudvalg bestående af Brian Schnor, Stine, Anne Bang og Signe Madsen. Alle grundejere bliver inviteret til at deltage i legepladsudvalgets møder.

3. Jubilæumsfest:
Grundejerforeningen kan i år fejre sit 40 års jubilæum, hvilket vil blive markeret med en jubilæumsfest lørdag d. 9. september.
Der bliver nedsat et jubilæumsudvalg bestående af Linda Schnor, Brian Schnor, Henrik og Stine. Udvalget udarbejder et oplæg til fejringen.

Indkomne forslag/ i øvrigt:
Der er ingen indkomne forslag.


Valg til bestyrelsen:
På valg var
Birgitte Lund, /ønsker ikke genvalg.
Jesper Larsen er på valg.
Suppleant: Signe Madsen er på valg

Valg:
Jesper Larsen bliver genvalg.
Signe Madsen bliver valgt til bestyrelsen.
Anne Bang bliver valgt til suppleant.

Herudover består bestyrelsen af:
Poul Grøn, Helle Iversen og Linda Schnor.

Valg af revisor:
Klaus Wunch bliver genvalgt.

Eventuelt:
Formand Birgitte Lund har ikke ønsket at genopstille til valg, hvorfor hun træder ud af bestyrelsen.
Der bliver takket for den store indsats Birgitte har ydet i Grundejerforeningen.