Godt at vide / Ordensreglement
Ny revideret udgave af  ordensreglement godkendt på generalforsamling 2016

Ordensreglement

ORDENSREGLEMENT

For Grundejerforeningen Sorsigvej 1-33 og Skindermarksvej 2-24
Der henvises til vedtægterne stk. 3.


1.
Alle grundejere er forpligtet til at gøre sig bekendt med ejendommens skel, og ingen grundejere kan vinde hævd på fællesareal. Det drejer sig om de fællesarealer, der grænser ind til det enkelte matrikelnummer og bliver udnyttet af matrikelnummerets grundejer. Grundejer skal holde både areal og fortov rent for såvel ukrudt som sne. Overholdes dette ikke, vil bestyrelsen efter påmindelse sørge for, at det bliver ordnet for grundejerens regning.

En ophævelse af en grundejers brug af fællesareal kan kun ske på Generalforsamlingen. Den pågældende beslutning vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Alle foreningens medlemmer har – så vidt muligt – pligt til at deltage i oprydnings- og vedligeholdelsesarbejder på fællesarealerne på de af bestyrelsen fastlagte tidspunkter.


2.
Grundejere der sætter genstande/affald ud på fortovet til genbrug, skal tilse at det er fjernet dagen efter. Hvis ikke dette er sket, skal vedkommende selv fjerne det.

3.
Grundejerforeningens medlemmer kan låne foreningens redskaber, herunder flag. Der er to flag. Det ene er hos formanden, det andet hos næstformanden. Nøgle til redskabsskuret kan lånes ved havemanden eller bestyrelsesmedlemmerne.
Da låneren hæfter for redskabets tilstand ved aflevering, bør vedkommende inden brug efterse, at det er i orden.

4.
Af hensyn til helheden skal farven på maling til gavle, sternbræt og carporte – være indenfor nuancerne kyst- og jordfarver, hvor også farven hvid er omfattet.
Ved udskiftning af tag skal farven passe til det eksisterende. Der må kun skiftes til tagsten.

4.1 Ved etablering af solcelleanlæg på taget, skal solceller samt ramme være i mørke og matte nuancer
5. En grundejer har mulighed for at søge om etablering af carport (og kun én pr. matrikel) på fællesareal.
Carportbyggeri - det gælder både ændringer og nyetablering af carporte - skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Når en tilladelse til opførelse af carport er givet, har grundejeren et halvt år til at etablere carporten på den anviste grund. I modsat fald bortfalder tilladelsen.

Såfremt flere grundejere er interesserede i den samme placering af carport på fællesareal, trækkes der lod.

Carporte etableres blokvis og de skal være ensartede (også samme farve).
Grundejeren står selv for vedligeholdelse af carport.

Vedligehold af carporte holdes udenfor grundejerforeningens ordinære generalforsamling, således at ejerne selv afholder møder herom.


5.1. Der må højst være 1. stk. 25 W-pære (eller alternativt sparerpærer) i hver carport. Der må kun trækkes el til belysning.
Skiftning af pærer i carportene må ejeren selv stå for.


6.
Parkering på platformen (området omkring flagstangen og de gule afmærkninger er ikke tilladt).
Der henstilles til, at der ikke spilles bold op ad husgavlene.

7.
Valg af festudvalg foregår på generalforsamling.
 
Der henvises til, at der ikke parkeres på torvet, efter anvisning fra brandtilsynet. Af- og pålæsning er dog tilladt. 
 
Gæsteparkering henvises til de opmærkede båse, med indkørsel fra Sorsigvej 
 
Klaus Wunsch | Skindermarksvej 16, Ribe - Dänemark | Tlf.: 42223354